0113 - 745 706 mail@olyk.nl

Diagnostiek

Olyk-Kindertherapie verricht indien gewenst handelingsgerichte diagnostiek. U kunt daarbij denken aan onderzoek naar opvoedvaardigheden, observatie onderzoek, perspectief onderzoek, sociaal-emotioneel onderzoek en intelligentie onderzoek.

Test, onderzoek, verslag

Olyk-Yk-Test

Onze gedragsdeskundigen verrichten diagnostiek waar dat nodig is. Welke vormen van diagnostiek bieden wij?


Belevingsonderzoek

Een vast onderdeel van onze behandelcyclus vormt het belevingsonderzoek. De eerste weken van de behandeling/begeleiding zijn erop gericht om een zo goed en specifiek mogelijk beeld te verkrijgen van de hulpvraag van onze cliënt en het cliëntsysteem. Dit onderzoek is bedoeld om uw beleving van het probleem en de vraag om hulp op een heldere en voor u begrijpelijke wijze weer te geven, zodat u weet aan welke doelen we tijdens de behandeling/begeleiding gaan werken. Wij vinden het daarbij van het grootste belang dat u op basis van het belevingsonderzoek kunt aangeven dat u instemt met het behandelplan (informed consent/geïnformeerde toestemming). Het behandelplan wordt daarmee uw behandelplan.

Handelingsgerichte diagnostiek

Onze gedragsdeskundigen zijn bij iedere casus betrokken en bekijken samen met de betrokken hulpverlener(s) en in overleg met de cliënt of het nodig is om diagnostische middelen in te zetten. Bij diagnostische middelen kunt u denken aan: vragenlijsten (sociaal-emotionele vragenlijsten, angst, algemeen dagelijks functioneren, gedragsvragenljsten), een intelligentietest, een observatie instrument (zoals de MIM, Marschak Interaction Method), observatie in een bepaalde setting zoals op school of tijdens een bezoekmoment, onderzoeksinstrumenten om sociaal-cognitieve vaardigheden in kaart te brengen, enzovoorts.

Deze vorm van diagnostiek zetten wij in wanneer we samen met u concluderen dat een bredere beeldvorming nodig is om te weten hoe we u en uw kind het beste kunnen helpen. En wanneer we er samen op uit komen dat dit u en uw kind handvatten kan geven om beter te begrijpen wat er nodig is.

Deze bredere beeldvorming kan er ook toe leiden dat een vermoeden van een ontwikkelingsstoornis gedeeltelijk wordt bevestigd. Indien dit het geval is, dan werken we samen met andere praktijken om een mogelijke ontwikkelingsstoornis te kunnen vaststellen. Uw kind en uw gezin kunnen te allen tijde bij ons in behandeling blijven.

Diagnostiek gericht op opvoedvaardigheden en/of perspectief

Wij ontvangen regelmatig de vraag vanuit jeugdbeschermingsinstanties om een advies uit te brengen met betrekking tot opvoedvaardigheden en/of perspectief. Wij hebben ervaring in het onderzoeken van ‘goed genoeg ouderschap’ volgens de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming en het uitbrengen van advies met betrekking tot woonperspectief van een kind/jongere. Samen met het team maakt de gedragsdeskundige gebruik van diverse middelen, zoals observatie, vragenlijsten, inzet van begeleiding/behandeling met als doel onderzoek naar leerbaarheid, gesprekken, belevingsonderzoek en testmiddelen. Vanuit alle verkregen informatie volgt een verslag met daarin conclusies en adviezen. Daarbij wordt te allen tijde vermeld dat het onderzoek vanuit Olyk een onderdeel dient te zijn van bredere beeldvorming door de gezinsvoogd en eventuele andere betrokken hulpverleningsinstanties.

Logo Olyk Wit Label