Individuele problematiek bij een kind of jongere

Wij bieden cognitieve gedragstherapie en vaktherapie bij uiteenlopende klachten. Wij specialiseren ons voortdurend op het gebied van onderzoek en behandeling van complex trauma en hechtingsproblematiek.

Interactieproblemen ouder-kind

Wij bieden MBT (mentaliseren bevorderende therapie), Theraplay en Floorplay bij (ernstige) interactieproblemen tussen ouder/verzorger en kind/jongere.

Gezinsproblematiek/Systeemproblematiek

Onze jeugdprofessionals, systemisch werker en systeemtherapeut in opleiding zijn erop gericht om het gezinssysteem te behandelen en/of begeleiden bij systemische hulpvragen.

Individuele Diagnostiek

Indien nodig zetten wij bredere diagnostiek in om het kind of de jongere beter te kunnen begrijpen. Doel is het komen tot een integratief beeld en van daaruit een handelingsgericht advies op maat voor het kind of de jongere.

Gezinsdiagnostiek

Olyk biedt verschillende vormen van gezinsobservatie en interactie observatie, aangevuld met andere onderzoeksmiddelen. Gezinsdiagnostiek helpt om de sterke en minder sterke kanten in een gezinssysteem helder te krijgen en daarop gerichte behandeling in te kunnen zetten.

Diagnostiek gericht op ‘Goed Genoeg Ouderschap’

Olyk wordt regelmatig gevraagd om onderzoek te doen in het kader van een ondertoezichtstelling. Het diagnostiekteam van Olyk is erop gericht om zich in te spannen tot het opstellen van een gedegen analyse van de sterktes en zwaktes in het ouderschap. Olyk weegt daarin altijd de geschiedenis, persoonlijke omstandigheden en behoeftes van ouders én kind mee en brengt zo nauwkeurig mogelijk de leerbaarheid van ouders in kaart. De diagnostiek is erop gericht om een passend advies in het belang van het kind of de jongere te kunnen geven.

U kunt uw cliënt niet naar ons verwijzen indien er sprake is van: actuele suïcidaliteit, eetstoornis, (vermoeden van) persoonlijkheidsstoornis, verslaving of een crisissituatie. In die gevallen verwijzen we naar Emergis K&J, De Viersprong of Yes we Can Clinics.  

 

Onze vakgroepen werken multidisciplinair met elkaar samen om te komen tot een passend behandelaanbod.

Olyk Kindertherapie aanmelden

Verwijzen of eerst meer informatie? Neem contact met ons op!