Onze gedragsdeskundigen verrichten diagnostiek waar dat nodig is. Welke vormen van diagnostiek bieden wij?

Belevingsonderzoek

Een vast onderdeel van onze behandelcyclus vormt het belevingsonderzoek. De eerste weken van de behandeling/begeleiding zijn erop gericht om een zo goed en specifiek mogelijk beeld te verkrijgen van de hulpvraag van onze cliënt en het cliëntsysteem. Dit onderzoek is bedoeld om de beleving van het probleem en de vraag om hulp op een heldere en voor jou begrijpelijke wijze weer te geven, zodat je weet aan welke doelen we tijdens de behandeling/begeleiding gaan werken. Wij vinden het daarbij heel belangrijk dat je op basis van het belevingsonderzoek kunt aangeven dat je instemt met het behandelplan (informed consent/geïnformeerde toestemming). Het behandelplan wordt daarmee jouw/jullie behandelplan.

 

Individuele Diagnostiek

Indien nodig zetten wij bredere diagnostiek in om het kind of de jongere beter te kunnen begrijpen. Doel is het komen tot een integratief beeld en van daaruit een handelingsgericht advies op maat voor het kind of de jongere.

 

Gezinsdiagnostiek

Olyk biedt verschillende vormen van gezinsobservatie en interactie observatie, aangevuld met andere onderzoeksmiddelen. Gezinsdiagnostiek helpt om de sterke en minder sterke kanten in een gezinssysteem helder te krijgen en daarop gerichte behandeling in te kunnen zetten.

 

Diagnostiek gericht op ‘Goed Genoeg Ouderschap’

Olyk wordt regelmatig gevraagd om onderzoek te doen in het kader van een ondertoezichtstelling. Het diagnostiekteam van Olyk is erop gericht om zich in te spannen tot het opstellen van een gedegen analyse van de sterktes en zwaktes in het ouderschap. Olyk weegt daarin altijd de geschiedenis, persoonlijke omstandigheden en behoeftes van ouders én kind mee en brengt zo nauwkeurig mogelijk de leerbaarheid van ouders in kaart. De diagnostiek is erop gericht om een passend advies in het belang van het kind of de jongere te kunnen geven. Vanuit alle verkregen informatie volgt een verslag met daarin conclusies en adviezen. Daarbij wordt altijd vermeld dat het onderzoek vanuit Olyk een onderdeel dient te zijn van bredere beeldvorming door de gezinsvoogd en eventuele andere betrokken hulpverleningsinstanties.

Handelingsgerichte diagnostiek

Onze gedragsdeskundigen zijn bij iedere casus betrokken en bekijken samen met de betrokken hulpverlener(s) en in overleg met de cliënt of het nodig is om diagnostische middelen in te zetten. Bij diagnostische middelen kun je denken aan: vragenlijsten (sociaal-emotionele vragenlijsten, angst, algemeen dagelijks functioneren, gedragsvragenljsten), een intelligentietest, een observatie instrument (zoals de MIM, Marschak Interaction Method), observatie in een bepaalde setting zoals op school of tijdens een bezoekmoment, onderzoeksinstrumenten om sociaal-cognitieve vaardigheden in kaart te brengen, onderzoeksinstrumenten om een DSM-5 classificatie te onderzoeken, enzovoorts.

Deze vorm van diagnostiek zetten wij in wanneer we samen met jou concluderen dat een bredere beeldvorming nodig is om te weten hoe we jou en je kind het beste kunnen helpen. En wanneer we er samen op uit komen dat dit jou en je kind handvatten kan geven om beter te begrijpen wat er nodig is.